RESUME PERTEMUAN 6 (AGAMA)

ِ ﻦْ ﻴَﺗَ ﺩﺎَ ﻬﱠ ﺸﻟﺍ ِ ﻝْ ﻮُﺒَﻗ ُﻁْ ﻭُ ﺮُ ﺷ

Syarat-syarat Diterimanya Syahadatain

Kunci Sorga

 • Dalamatsardisebutkan

ُحﺎَﺘْ ﻔِﻣ ُﻪﱠﻠﻟا ﱠ ﻻِإ َﻪَﻟِإ  َ ﻻ َﺲْﻴَﻟَأ ٍﻪﱢﺒَﻨُﻣ ِ ﻦْﺑ ِ ﺐْﻫَﻮِﻟ َﻞﻴِﻗﻰَﻠَـﺑ  َ لﺎَﻗ ِﺔﱠﻨَﺠْﻟا

DitanyakankepadaWahabbin

Munabbih, “Bukankahlaailaaha

illallahitu merupakankuncisurga?”

Wahabmenjawab, “Benar,”

 

Syahadat yang Memenuhi Syarat

 • Syahadatyang memenuhisyaratitu

sepertikunciyang punyagigi

 • Apabilasatugigikuncipatah, maka

kuncitidakdapatdigunakan

 • Begitupun syaratsyahadatain, harus

terpenuhisemuanya, tidakbolehada

yang rusak.

SYARAT PERTAMA:

ILMU YANG MENIADAKAN KEBODOHAN

(ِ ﻞْ ﻬَ ﺠْﻠِﻟ ْ ﻲِﻓ ﺎَﻨُ ﻤْﻟَﺍ ُ ﻢْﻠِ ﻌْﻟَﺍ)

 • Seseorangyang bersyahadatharusmemilikiilmu

tentangsyahadatyang diucapkannya

 • Orangyang bersyahadattanpamengetahui

makna/kandungansyahadattidakditerima

 • 3:18 bahwayang diakuisyahadat(persaksian)-nya

 

Syahadat Orang yang Berilmu

 • Syahadatorangyang berilmu

disejajarkandengansyahadatnyaAllah

danmalaikat

 • Ditempatkannyasyahadatorangyang

berilmusetelahsyahadatnyamalaikat

merupakanpujiandariAllah

–Syahadatnyamantapsekali

–Paling dekatdenganAllah

hanyatigapihak: Allah, malaikat, danorang-orang

yang berilmu

PerbaharuiImandengan  ُ ﷲ ﱠ ﻻِﺇ َﻪَﻟِﺇ َ ﻻَﻝﺎَﻗ ﺎَ ﻧَ ﻧﺎَ ﻣﻳِﺇ ُ ﺩﱢ ﺩَ ﺟُ ﻧ َ ﻑْ ﻳَ ﻛَ ﻭ ِﱠﷲ َﻝﻭُ ﺳَ ﺭ ﺎَ ﻳ َﻝﻳِﻗ ْ ﻡُ ﻛَ ﻧﺎَ ﻣﻳِﺇ ﺍﻭُ ﺩﱢ ﺩَ ﺟُﷲ ﱠ ﻻِﺇ َ ﻪَﻟِﺇ َ ﻻ ِ ﻝْ ﻭَﻗ ْ ﻥِ ﻣ ﺍﻭُ ﺭِ ﺛْ ﻛَﺃ

“Perbaharuilahiman kalian.” Dikatakan, “Duhai

Rasulullah, bagaimanakamimemperbaharuiiman

kami?” BersabdaRasulSAW, “Perbanyaklah

mengucapkanُ ﷲ ﱠ ﻻِﺇ َ ﻪَﻟِﺇ َ ﻻ” (HR Ahmad)

 • Banyakmengucapkantanpamengetahuimaknanya,

tidakakandapatmenghayatinya, sehinggatidak

berpengaruhdalammemperbaharuiiman

Bukti: JIHAD

 • Jikakalbutelahmerasakanlezatnya iman dan

kegandrungankepadanyasertatelahmengakar,

niscayaakanmendoronguntukmewujudkan

kebenaranitu diluar kalbu

 • Kalaurealitasdiluar kalbubertentangandengan

iman, makaia akanberjihaddenganhartadan

jiwanya

 • JIHAD adaduakomponen

–Sungguh-sungguh(ٌﺔﱠ ﻳﱢ ﺩِ ﺟ)

–Terus-menerus(ٌﺔﱠ ﻳِﺭ ﺍَ ﺭَ ﻣِ ﺗْ ﺳِﺇ)

Inilah Iman yang Benar

 • َ ﻥﻭُﻗِ ﺩﺎﱠ ﺻﻟﺍ ُ ﻡُ ﻫ َ ﻙِ ﺋَ ﻟﻭُﺃ (merekaitulahorangorangyang benar)

– َ ﻥْ ﻭُ ﻧِ ﻣْ ﺅُ ﻣ ْ ﻡُ ﻬﱠ ﻧِﺇ (merekalahyang disebut

mu’min)

–Bukanseperti sebagianorangbadui

(49:14) yang belumberagamasecara

baik, masihperkataanlahiriahnya saja

KEIKHLASAN YANG MENGHILANGKAN

KEMUSYRIKAN

 • Orangyang telahbersyahadatharusmenjadi

orangyang mukhlis

–Murni, bersih, suci, dariberbagaikotoran

(kemusyrikan), baikkemusyrikanyang kecil

maupunyang besar

 • Sudahdijelaskandimateri“al-walawal-bara”

tentangkandunganlaa ilaaha illallah, yang

mengharuskanmenghabisiilah selainAllah,

sampaikeakar-akarnya

Masih Syirik, Tidak Diterima

 • Kalau masih ada syirik, maka syahadatnya

tidak akan diterima

 • Karena kita tidak diperintahkan kecuali

untuk beribadah kepada Allah dengan

memurnikan ketaatan

–98:5  َ ﻦﻳﱢ ﺪﻟﺍ ُﻪَﻟ َ ﻦﻴِ ﺼِﻠْ ﺨُ ﻣ

–18:110 ﺍً ﺪَ ﺣَﺃ ِ ﻪﱢﺑَ ﺭ ِ ﺓَ ﺩﺎَﺒِ ﻌِﺑ ْ ﻙِ ﺮْﺸُﻳ ﻻَ ﻭ

KETULUSAN (KEBENARAN) YANG

MENGHILANGKAN KEBOHONGAN

 • Ketulusan atau kejujuran atau kebenaran dan

tidaknya syahadat seseorang itu dengan ujian

–29:2-3 anggapan yang salah bahwa akan dibiarkan

begitu saja mengatakan beriman tanpa diuji

–2:214 anggapan yang salah bahwa masuk surga itu

mudah tanpa harus melewati berbagai ujian

 • Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta

digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan)

 • Kegoncangan itu sampai Rasul dan pengikutnya meradang

kepada Allah: Bila datangnya pertolongan?

Hakikat Ujian (Ibtila’/Fitnah)

 • Ujian itu sifatnya pasti (2:155)
 • Ujian itu untuk memisahkan antara yang mu’min dan yang

munafik (3:179), antara yang benar dan yang dusta (29:3)

 • Ujian akan sampai pada tingkat yang paling dahsyat

–Seperti Perang Ahzab yang digambarkan oleh Allah

 • mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu
 • tidak tetap lagi penglihatan (mu)
 • hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan
 • kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam

purbasangka

ﺍً ﺩﻳِ ﺩَ ﺷ ﻻﺍَ ﺯْﻟِﺯ ﺍﻭُﻟِﺯْﻟُ ﺯَ ﻭ َ ﻥﻭُ ﻧِ ﻣْ ﺅُ ﻣْ ﻟﺍ َ ﻲِﻠُ ﺗْ ﺑﺍ َ ﻙِﻟﺎَ ﻧُ ﻫ

Islamophobia

 • Barat sangatantipatipadaIslam
 • KebencianmerekakepadaIslam diwujudkandengan

berbagaituduhan(terorisme, fundamentalisme) dan

peperangan(Irak, Somalia, Afghanistan, Palestina,

dll)

 • TapiBarat yang kafirberbuatbegitu, wajar
 • Bagaimanakalauorangyang bersyahadattapitidak

menyukaisyariatIslam, curigaterhadapumatIslam

sendiri, bahkanikut mengelompokkanIslam kedalam

terorisme? Bagaimanasyahadatnya?

PENERIMAAN YANG MENGHILANGKAN

PENOLAKAN

 • Orang yang bersyahadat harus menerima

segala konsekuensi dari syahadat yang

diucapkan Adanya JUAL-BELI dengan Allah

–9:111 Allah membeli orang beriman jiwa

dan hartanya dengan sorga

–61:10-13 perniagaan yang dapat

menyelamatkan dari api neraka

 • Beriman kepada Allah dan RasulNya
 • Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa

Diri dan Harta Milik Allah

 • Diri dan harta kita bukan milik kita

tapi milik Allah harus digunakan

menurut Pemiliknya

 • Kalau kita menggunakannya tidak

sesuai dengan Pemiliknya berarti

telah berkhianat

 • Ini tidak ada tawar menawar (33:36)

Iman dan Amal

 • Allah SWT selalumengaitkanimandenganamalshalih
 • Orangmunafiksukanyapasif(duduk) danmeninggalkanjihad

(9:83) dengan1001 alasan:

–Merasaberat(9:38)   ِ ﺽْ ﺭﻷﺍ ﻰَﻟِﺇ ْ ﻡُﺗْﻠَ ﻗﺎﺛﺍ

–Ridhokepadakehidupandunia(9:38) ﺎَ ﻳْﻧﺣ ﺩﻟﺍ ِ ﺓﺎَ ﻳَ ﺣْﻟﺎِﺑ ْ ﻡُﺗﻳِ ﺿَ ﺭَﺃ

–Cenderungkepadadunia(7:176)   ِ ﺽْ ﺭﻷﺍ ﻰَﻟِﺇ َﺩَﻠْ ﺧَﺃ

–Mengikutihawanafsu(7:176) ُﻩﺍ َ ﻭَ ﻫ َ ﻊَ ﺑﺗﺍَ ﻭ

–Keuntungannyamasihlama (9:42) ﺎً ﺑﻳِﺭَ ﻗ ﺎً ﺿَ ﺭَ ﻋ

–Jaraknyajauh(9:42) ﺍً ﺩِ ﺻﺎَ ﻗ ﺍً ﺭَ ﻔَ ﺳَ ﻭ

–Hawanyapanas(9:81)  ﱢ ﺭَ ﺣْ ﻟﺍ ﻲِﻓ ﺍﻭُﺭِﻔْ

Rahmatan lil-’Alamin

 • Mu’min yang benar adalah mu’min yang

produktivitasnya tinggi

 • Karena produktif, maka surplus
 • Karena surplus, maka bukan hanya orang

Islam saja yang mendapatkan manfaat, tapi

juga manusia lainnya, bahkan alam semesta

 • Mu’min seperti inilah yang dapat menjadi

rahmat bagi semesta alam (21:108)

Kesimpulan

 • Agar syahadat kita diterima maka harus

didukung oleh ilmu, keyakinan,

keikhlasan, ketulusan, kecintaan,

penerimaan, dan pelaksanaan

 • Kebodohan, keraguan, syirik, dusta,

benci, menolak, dan pasif adalah hal-hal

yang membuat syahadat tidak diterima

39 Pertemuan VI

Ridho

 • Jika semua persyaratan itu terpenuhi,

maka pasti akan RIDHO diatur oleh

–Allah

–Rasul

–Islam

di setiap keadaannya (76:30)

ﻰَ ﺿﱢ ﺮﻟَﺍ

Kerelaan

 

 

RIDHO (ﻰَ ﺿﱢ ﺮﻟَﺍ)

 • KalaucintanyasangattinggikepadaAllah (2:165), tentudia

akanRIDHO kepadaAllah

 • Apapunyang dikehendakiolehyang dicintaitentuiaridho

menerimanya(76:30)

ُﱠﷲ َ ءﺎَ ﺷَ ﻳ ْ ﻥَﺃ  ﻻِﺇ َ ﻥﻭُ ءﺎَ ﺷَ ﺗ ﺎَ ﻣَ ﻭ

Dan kamutidakmampu(menempuhjalanitu), kecualibila

dikehendakiAllah.

 • Tiadaseorangpun yang mampumemberihidayahkepada

dirinyadantiadapula mampumemasukkanimankedalam

hatinyasertatiadayang mampumendatangkanmanfaat

bagidirinyakecualibiladikehendakiAllah kitaharus

menyesuaikandengankehendakAllah danMENERIMAN

APA YANG DIKEHENDAKI ALLAH = RIDHO

Yang DikehendakiAllah

 • Yang dikehendakiAllah ada3 macam

1.Yang dikehendakiAllah TERHADAP DIRI

KITA (ﺎَ ﻧِﺑ ُﷲ ُﻩَ ﺩﺍَ ﺭَﺃ ﺎَ ﻣ)

2.Yang dikehendakiAllah TERHADAP

ALAM SEMESTA (ِ ﻥْ ﻭَ ﻛْﻟﺎِﺑ ُﷲ ُﻩَ ﺩﺍَ ﺭَﺃ ﺎَ ﻣ)

3.Yang dikehendakiAllah DARI DIRI KITA (ﺎﱠ ﻧِ ﻣ ُﷲ ُﻩَ ﺩ ﺍَ ﺭَﺃ  ﺎَ ﻣ)

QadhadanTakdir

( ُ ﺭَ ﺪَﻘْﻟﺍَﻭ ُ ءﺎَ ﻀَﻘﻟَﺍ)

 • Semuahalyang ghaibitutertuangdidalamQADHA

danTAKDIR Allah SWT

 • Para ulamaberbedapendapatdalammengartikan

qadhadantakdir, adayang bertukaranantarasatu

ulamadanulamalainnya

 • QADHA: ketentuanAllah sejakzamanazali(alam

belumada)

 • TAKDIR: realisasidariqadha
 • Misalnya: menurukqadhaAllah besokkita

mendapatkanrizkiyang banyak; pas rizkiitudatang

itulahtakdir

 • Qadhadantakdirada2: baik(ni’mat) danburuk

(bencana) 21:35 sebagaiUJIAN

47 Pertemuan VI

SyukurdanSabar

 • Apapuntakdiryang menimpakitaharusridho
 • Realisasiridhomenerimatakdir

Syukur dan Sabar

 • Apapuntakdiryang menimpakitaharusridho
 • Realisasiridhomenerimatakdir

–Takdirbaiksyukur

–Takdirburuksabar

 • Keduanyaadalahsifatmu’minyang mengagumkan

ْ ﻥِﺇ ِ ﻥِ ﻣْ ﺅُ ﻣْﻠِﻟ  ﻻِﺇ ٍ ﺩَ ﺣَِ ﻷ َ ﻙﺍَﺫ َ ﺱْ ﻳَﻟَ ﻭ ٌ ﺭْ ﻳَ ﺧ ُ ﻪﱠﻠُ ﻛ ُﻩَ ﺭْ ﻣَﺃ ﱠ ﻥِﺇ ِ ﻥِ ﻣْ ﺅُ ﻣْ ﻟﺍ ِﺭْ ﻣَِ ﻷ ﺎً ﺑَ ﺟَ ﻋﺍً ﺭْ ﻳَ ﺧ َ ﻥﺎَ ﻛَﻓ َ ﺭَ ﺑَ ﺻ ُ ءﺍﱠ ﺭَ ﺿ ُ ﻪْ ﺗَ ﺑﺎَ ﺻَﺃ ْ ﻥِﺇَ ﻭ ُ ﻪَﻟ ﺍً ﺭْ ﻳَ ﺧ َ ﻥﺎَ ﻛَﻓ َ ﺭَ ﻛَ ﺷ ُ ءﺍﱠ ﺭَ ﺳ ُ ﻪْ ﺗَ ﺑﺎَ ﺻَُ ﻪَﻟ

Menakjubkanperkaraorangberimansebabsegalakeadaannyabaikdantidak

mungkinterjadiyang demikianmelainkanbagiseorangmu’min: apabila

mendapatkankemudahanbersyukurmakaitu baikbaginya, danapabiladitimpa

kesusahanbersabarmakaitu baikbaginya(HR. Muslim)

MengambilHikmah

(ُﺔَ ﻤْ ﻜِ ﺤْﻟَﺍ)

 • SikapmenerimaqadhadantakdirAllah itulahsikap

mu’mintulentidakmempertanyakanperbuatan

Allah, tidakmenuduhAllah yang macam-macam,

tidakberburuksangkaterhadapAllah (48:6)

 • Sikapberikutnyaadalahmengambilhikmahdari

segalayang menimpadirinya

 • Allah telahmemberitahuaparahasiadibaliksemua

musibah(baikatauburuk) yang terjadidibumidan

didalamdirikita(57:22-23):

–BahwasemuanyasudahtertulisdiLAUH MAHFUZH

–Realisasiyang tertulisbagiAllah itumudah

–Tujuandibalikmusibah: agar tidakputusasaterhadap

apayang hilangdantidaksombongterhadapyang

diterima

50

Doa dan Takdir

 • Seringadapertanyaan: apaperlunyakitaberdoa

sementaraqadha-qadarsudahtertulis?

 • Hal yang mendasar: DOA adalahibadah, bahkan

otaknyaibadah( ِ ﺓَ ﺩﺎَ ﺑِ ﻌْ ﻟﺍ ﱡ ﺦُ ﻣ ُ ءﺎَ ﻋﱡ ﺩﻟَﺍ), karena

diperintahkanolehAllah (40:60)

 • Kedua: doadanusahatidakpernahberpisah!

Sedangkanhasil, itu hakAllah, kitadiperintahkan

untukTAWAKKAL kepadaAllah saja

 • Adapuntentangdoadanpengabulannya, perhatikan

Uraianselanjutnya

Doa

 1. Adayang langsungdikabulkan(CASH)

– Misalnyamintalulus, ternyatalulus

 1. Adayang ditangguhkanbeberapalama

– Hikmah: saatdikabulkan, ni’matnyalebihterasaatau

tepatpadawaktunya

 1. Adayang digantidenganmenghindarkandari

bencana

– Mintarizki, laludikabulkandapatRp1 juta; tapidapat

musibahyang biayanya1 jutajuga

– Manayang dipilih? Terhindardarimusibahituatau

dapatrizkitapidapatmusibah?

– Kita tidaktahumanayang baikbuatkita, tapiAllah

lebihtahu(2:216)

 1. Dibayardiakhirat

AlamPengalaman(ُﺔَﺑِ ﺮْ ﺠﱠﺘﻟﺍ ُ ﻢَﻟﺎَ )

 • Semuafenomenaalamitudapatdipalajari, bukan

halyang rahasia(ghaib)

 • Jadi, apayang dikehendakiAllah tidaklangsung

kitaketahuisecarajelas(alamsyahadah)

 • Di sinilahkitadiperintahkanolehAllah untuk

–Berpikir

–Melakukanpercobaan(eksperimen)

–Menganalisis

–Menyimpulkan

 • 3:190-191 ULUL ALBAB: dzikirdanpikir

60 Pertemuan VI

HukumAlam(ِ ﻥْ ﻮَ ﻜْ ﻟﺍ ﻲِﻓ ِ ُﺔﱠﻨُ )

 • Hasilpenelitian-penelitianyang terus-menerusakhirnyadapat

menangkapapayang dikehendakiAllah dialamsemestaini

ternyatasemuaituadahukum-hukumyang mengaturalam

(ِ ﻥْ ﻭَ ﻛْ ﻟﺍ ﻲِﻓ ِﷲ ُﺔﱠ ﻧُ ﺳ)

–Adanyahukumgravitasibumi

–Hukumtermodinamika

–Hukum-hukumkimia

–Aliranlistrikkarenaaliranelektronyang bermuatannegatif

danproton yang bermuatanpositif

–dll

KetentuanSyari’at( ﻲِ ﻋْ ﺮﱠ ﺸﻟَﺍ ُ ﺮْ ﻳِ ﺪْ ﻘﱠﺘﻟَﺍ)

 • BerbahagialahumatIslam karenamasalahkehendakAllah

darikitasangatlahjelas, karenasemuanyatertuangdalam

ketentuan-ketentuansyari’at

 • 5:48 Allah telahmemberikankepadasetiapumatduahal:

syari’atdanminhaj(jalanmenegakkansyari’at)

 • Ulamapun mampumengkodifikasikeinginan-keinginan

Allah yang berkaitandenganhukum-hukumamalpraktis,

yakniFIQH

 • Ulamapun merumuskandasar-dasarAKIDAH danAKHLAK
 • SemuanyaberdasarkanAl-Qur’an danAs-Sunnah

66 Pertemuan VI

PelaksanaanSyari’at

 • JadiAllah menghendakidarikitauntukmelaksanakansyari’atsyari’at-Nya(5:49) danmenegakkanagamaNya(42:13)
 • RasulullahSAW menegaskanbahwayang halalitujelasdan

yang harampun jelas; diantarakeduanyaadaperkarayang

samar-samar(mutasyabihat) mestiberhati-hati

 • Islam yang ditinggalkanRasuladalahIslam yang terang:ﺎَ ﻫِﺭﺎَ ﻬَ ﻧَ ﻛ ﺎَ ﻬُﻠْ ﻳَ ﻟ ِ ءﺎَ ﺿْ ﻳَ ﺑْ ﻟﺍ ﻰَﻠَ ﻋ ْ ﻡُ ﻛُ ﺗْ ﻛَ ﺭَ ﺗ ْ ﺩَﻗ

Sungguhakutelahmeninggalkanuntukkalian pelitayang

terang(Islam), malamnyasepertisiangnya

(HR. IbnuMajahdanAhmad)

ﻰَﻨْ ﻌَﻣ ُ ﻖْ ﻴِﻘْ ﺤَﺗِ ﻦْ ﻴَﺗَ ﺩﺎَ ﻬﱠ ﺸﻟﺍ

RealisasiMaknaSyahadatain(1)

 

RealisasiMaknasySyahadatain

 • Syahadatyang kitaucapkanbukansekedar

pernyataan, tapisekaligussumpahdanjanjikita

kepadaAllah SWT

–Syahadatadalahproklamasikeislamankita

–Syahadatadalahsumpahsetiakita

–Syahadatadalahjanjisetiakita

 • Iaperlurealisasisebagaikonsekuensidari

proklamasi, sumpahdanjanjitersebut

 • Sehinggaia bukanpernyataankosong, sumpah

palsudanjanji-janjibelaka

74 Pertemuan VI

HubunganMu’mindanAllah

 • Setelahseseorangbersyahadatmakahubungan

dirinyadenganAllah SWT menjadikuat

 • Dirinyaterikatdenganhubunganinidenganikatan

yang sangatkuatyang tidakakanterputus(2:256)ﺎَ ﻬَ ﻟ َﻡﺎَ ﺻِﻔْ ﻧﺍ َ ﻻ ﻰَﻘْﺛُ ﻭْ ﻟﺍ ِ ﺓَ ﻭْ ﺭُ ﻌْﻟﺎﺑ َ ﻙَ ﺳْ ﻣَ ﺗْ ﺳﺍ ِ ﺩَﻘَﻓ

makasesungguhnyaiatelahberpegangkepadabuhul

taliyang amatkuatyang tidakakanputus

 • Adatigahubunganyang harusdijaga:

–Hubungancinta

–Hubunganperniagaan

–Hubungankerja

75 Pertemuan V

HubunganCinta(ُﺔﱠﺒَ ﺤَ ﻤْﻟَﺍ)

 • HubungancintakitadenganAllah setelahbersyahadat

haruslahkuatcintayang sempurna(2:165)

 • RealisasicintakitadenganAllah:

–MengikutiRasulullah(3:31)

–MenatacintakitaterhadapselainAllah: mencintaiorang

danapasajayang dicintaiAllah danmembenciorangdan

apasajayang dibenciAllah lihatkembalimateri

“Mahabbatullah”, “MaratibulHubb”, dan“Lawazimul

Mahabbah”

–Beranimenanggungresikocinta: berjihaddanberkorban

(49:15)

 • CintakitakepadaAllah adalahcintayang pastiberbalas

(3:31)

76

PosisidalamPerniagaan

 • Layaknyasebuahjual-beliatauperniagaanpada

umumnya, makaharusmemenuhiunsur-unsurnya

 1. Pembeli( ْ ﻱِﺭَ ﺗْ ﺷُ ﻣْﻟَﺍ): ALLAH SWT
 2. Penjual( ُ ﻊِ ﺋ ﺎَ ﺑْﻟَﺍ): MU’MIN
 3. Barangyang dijual: HARTA DAN JIWA (ُﻝ ﺍَ ﻭْ ﻣَﻷَﺍُ ﺱُﻔْ ﻧَﻷْ ﺍَ ﻭ)
 4. Harganya: SORGA DAN RIDHO (ﻰَ ﺿﱢ ﺭﻟﺍَ ﻭ ُﺔﱠ ﻧِ ﺟْﻟَﺍ)
 5. Pasarnya: JIHAD ( ُ ﺩ ﺎَ ﻬِ ﺟْﻟَﺍ)
 6. Ijab-qabulnya: SYAHADATAIN

 

Harganya: SORGA dan RIDHO

 • Hargayang dibayarkanolehAllah SWT adalahsorgadanridhoNya
 • Ketikabai’atul‘aqabahAbdullah bin RawahahberkatakepadaRasul

SAW, “BerilahpersyaratanbagiTuhanmudanbagidirimusesuka

hatimu.” MakaRasulullahbersabda, “Akumemberikansyaratbagi

Tuhanku, hendaklahkalian menyembahNyadanjanganlahkalian

mempersekutukanDiadengansesuatupun. Dan akumemberikan

syaratbagidiriku, hendaklahkalian membelakusebagaimana

kalian membeladiridanhartabendakalian sendiri.” Para sahabat

bertanya, “Apakahyang kamiperolehjikakamimengerjakanhal

tersebut?” Beliaumenjawab, “Sorga.” Merekamenjawab, “Jualbeli

yang menguntungkan, kamitidakakanmundurdantidakakan

mengundurkandiri.” Laluturunlah9:111

SemboyanKita

 • Apabilakitasudahmemahamikonsepjihad ini

danmelakukannya, makaberartisudah

memahamisemboyankita:

ﺎَ ﻧُﻠْ ﻳِﺑَ ﺳ ُ ﺩ ﺎَ ﻬِ ﺟْﻟَﺍ

JIHAD JALAN KITA

Landasan Jihad

 • LandasandalamkitaberjihadadalahSYAHADAT ( ُﺓَ ﺩﺎَ ﻬﱠ ﺷﻟَﺍ)
 • Karenatidakadaartinyajihad yang tidakikhlas
 • Ingathaditsyang menyebutkan3 orangyang pertamadihisab:

mujahid, dermawan, danqari’ (ahliQur’an) ketiganya

masuknerakakarenajihad untukdisebutpahlawan,

berdermasupayadisebutdermawan, danmengajarkanilmu

danQur’an agar disebutqari’-’alim

 • KetikaRasulullahditanyaapayang disebutfisabilillah, maka

beliaumenolakjihad karenaashabiyah(fanatisme) atau

karenaingindisebutpemberani, lalubersabda, “Siapayang

berperanguntukmeninggikankalimatAllah, itulahsabilillah.”

Dari Syahadat MenujuSyahid

 • Kehidupanmu’minitu terrangkaidalamuntaianyang

indah antarasyahadatdansyahid

–Iamemulaidengansyahadatsehinggadirinya

ikhlas danittaba’ kepadaRasulullahSAW

–Kehidupannyadiisidenganjihad total, sehingga

umurnyapenuhberkah

–IamengakhirinyadengansyahiddijalanAllah

 • Itulahgambaranindah seorangmu’min

َ ﻥﻮُﺒِﺋﺎﱠﺘﻟﺍ(Yang Bertobat)

 • Orangyang kembalikepadaAllah sambilmeminta

ampunanatasdosamereka

 • Tobatadalah

–perasaanmenyesalatasperbuatanmasalalu

–bertawajjuhkepadaAllah padausiayang masih

ada

–menahandiridaridosa, dan

–beramalsholehsebagairealisasitobat

 • Makatobatadalahpenyucian, pembersihan,

penyerahandirikepadaAllah dankesholehan

َ ﻥﻮُ ﺤِﺋﺎﱠ ﺴﻟﺍ(Yang Melawat)

 • Adabeberapapenafsiran:

–Orangyang berhijrah

–Para mujahid

–Orangyang pergijauhuntukmenuntutilmu

–Orang-orangyang berpuasa

 • Termasukjugaorang-orangyang tafakkurterhadapciptaan

Allah dansunnah-sunnahNyasepertipada3:190-191

 • Bukanuntuksekedarmerenungdanmengambilibrah, tapi

untukmembangunkehidupandanmemakmurkannyasetelah

itu, diataspemahamanini

ِ ﺮَ ﻜْ ﻨُ ﻤْﻟﺍ ِ ﻦَ َ ﻥﻮُ ﻫﺎﱠﻨﻟﺍَﻭ ِ ﻑﻭُ ﺮْ ﻌَ ﻤْﻟﺎِﺑ َ ﻥﻭُ ﺮِ ﻣَ ْ ﻵﺍ

(Yang MenyuruhBerbuatMakrufdan

MencegahBerbuatMungkar)

 • SaatdaulahIslam masihberdiri, makaamarma’rufnahi

munkardenganmencermatikesalahandanpenyimpangan

darimanhajAllah dansyari’atNya

 • SaatinimakaAMAR MA’RUF:

– Usaha-usahauntukmengkonsolidasikan, mengkoordinasikan, dan

memobilisasisumber-sumberpositifkonstruktifdalamJamaah,

umat, bangsadankemanusiaanuntukproduksikebajikanbagi

kedamaian

 • NAHI MUNKAR

– Bekerjasecarasistematikmempersempit, memarjinalisasidan

meminimalisasiruanggerakkemungkarandanefeknya, sehingga

perannyarendah

ﻰَﻨْ ﻌَﻣ ُ ﻖْ ﻴِﻘْ ﺤَﺗِ ﻦْ ﻴَﺗَ ﺩﺎَﻬﱠﺸﻟﺍ

Realisasi Makna Syahadatain(2)

RealisasiSyahadatain

 • Padamaterisebelumnyadisampaikanbahwarealisasi

syahadatainadalahadanyahubunganyang kuatantara

seorangmu’mindanAllah SWT

 • Hubunganitumeliputi:

–Hubungancinta

–Hubunganperniagaan

–Hubungankerja

 • Dalammateriiniakandibahasrealisasisyahadataindarisisi

pribadiyang mengikrarkansyahadatkondisipribadiyang

dapatmerealisasikansyahadatain

Manhaj yang Benar( ُ ﺢْ ﻴِ ﺤﱠ ﺼﻟَﺍ ُ ﺝﺎَ ﻬْ ﻨِ ﻤْﻟَﺍ)

 • Pemikiranyang Islamimampumerumuskanpanduandan

pedomanyang benar( ُ ﺢْ ﻳِ ﺣﱠ ﺻ ﻟَﺍ ُ ﺝ ﺎَ ﻬْ ﻧِ ﻣْﻟَﺍ)

 • Panduandanpedomanyang benariniakanmenuntun

umatIslam dalambertindaksehinggamenghasilkan

tindakanyang benar

 • Seorangdokterperlupanduandalammendiagnosis

penyakitpasien, kemudianmemutuskanobatyang mesti

diminum, sertamemberikanaturanminumnyaagar pada

waktuyang diprediksisipasienbisasembuhdari

penyakitnya

 • Islam memilikimanhajyang lengkapdalamberbagai

bidangkehidupan: akidah, akhlak, sosial, politik, budaya,

pendidikan, iptek, dll

124

ُ ﺏَﻼِﻘْﻧِ ﻻﺍَﻭ ُﺔَ ﻐْ ﺒﱢ ﺼﻟَﺍ

Pencetakan dan Perubahan

PerubahanPerilaku( ﻲِ ﻛْ ﻮُﻠﱡ ﺴ ﻟَﺍ)

 • Perilaku= tindaktanduk
 • SistemperilakudalamIslam dilandasiolehakidahyang bersih

–Jauhdariperilakusetan: tukangtipu

–Jauhdariperilakubinatang:

 • Binatangbuas: pemarahsepertianjing(7:176)
 • Binatangternakyang memperturutkansyahwatnya(7:179, 47:12)
 • Seoranglaki-lakitidakbolehmeniru-niruperilakuwanita, dan

sebaliknya(HR. Ahmad)

 • Tidakbolehmenyerupaiperilakuorangkafir( َ ﻭُ ﻬَﻓ ٍﻡْ ﻭَﻘِﺑ َ ﻪﱠ ﺑَ ﺷَ ﺗ ْ ﻥَ ﻣْ ﻡُ ﻬْ ﻧِ ﻣ) HR. Abu Dawud

Pribadi Muslim (ُﺔﱠﻴِ ﻣَﻼْ ﺳِ ﻻَﺍ ُﺔﱠﻴِ ﺼْ ﺨﱠ ﺸﻟَﺍ)

 • Jikasudahterjadiperubahanpada

–Keyakinannyamenjadikeyakinantauhid

–Pemikirannya

–Perasaannya

–Perilakunya

 • MakaberartitelahterbentukkepribadianIslam

(ُﺔﱠ ﻳِ ﻣَﻼْ ﺳِﻻَﺍ ُﺔﱠ ﻳِ ﺻْ ﺧﱠ ﺷ ﻟَﺍ)

 • JadiuntukmembentukpribadiMuslim harusdimulai

Darisyahadatain

Nilai(ُﺔَ ﻤﱢﻴَﻘْﻟَﺍ)

 • PribadiMuslim inilahpribadiyang bernilai, bermutudi

mataAllah danRasulNyasertaumatIslam semuanya

 • Pribadiyang berkualitasinilahyang akanmembawaIslam

padakejayaannya(24:55)

–Menjadikhalifah(penguasa) dimukabumidenganmembawa

rahmatbagisemestaalam

–Tamkin(kekokohan) dalamagama diatasagama-agama lainnya

–Menghadirkanrasa amansehinggaperempuanbisabepergian

tanpamahramtanpaadagangguanapapun

–SemuamanusiaberibadahkepadaAllah tanpasyirik

 • Kenyataannya, musuh-musuhIslam jugamemilikitentaratentarayang berkualitasjugakalaukitatidakberkualitas,

kalah!

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s